Phantom
'The Phantom'

phantom.jpg (17673 bytes)
  Scott as 'Erik' aka The Phantom

  Back to the Barn